Pomozte zlepšit kvalitu separace odpadů.

Dovolujeme si na tomto místě požádat především naše členské obce, aby v současném letním období v rámci svých možností napomohly (osvětou, kontrolou apod.) k zajištění přijatelné kvality sbíraných separovaných odpadů. Pravděpodobně zvýšený příliv rekreantů do naší svozové oblasti zapříčiňuje citelné zhoršení kvality dovážených tříděných odpadů, zde nejvíce u komodity plastů. Ve vyprazdňovaných kontejnerech se nyní stále častěji vyskytují hlavně páchnoucí biologické příměsi (zbytky jídel, shnilé zeleniny , někdy i uhynulých drobných hosp. zvířat apod.) a po vysypání takovýchto dodávek na přijímací plochu třídírny se paralyzuje činnost celé dotříďovací linky a znehodnocuje práce všech zainteresovaných pracovníků a poctivě třídících občanů.

nahoru

 

Jak lze využít nefunkční zářivky?

Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či úsporné zářivky k recyklaci. Ale proč vlastně a jaký je jejich další osud? Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP. Recyklace nefunkčních zářivek má dva velmi rozumné důvody. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. Při vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, alei i naše zdraví. Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jenž u zářivek v současnosti dosahuje 85 - 87%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. Obyvatelé naší obce (našeho města) mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře obce nebo na sběrných místech provozovaných firmou SOMPO, a.s. na skládce Hrádek u Pacova, překladišti Počátky nebo v obchodě při nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz .

nahoru

 

16.10.2008

Upozorňujeme na vyhlášku MŽP č. 374/2008 Sb., kde v §2 je povinnost označit vozidla přepravující odpad po komunikacích příslušnou tabulkou. Vzhledem k tomu, že není specifikováno jaký odpad, jedná se o všechny odpady (tj. vč. betonu, zeminy, papíru, plastů......)

nahoru

 

Papír i PET lahve odběr opět zdarma na Hrádku, v Humpolci i Počátkách
Ve sběrně Hrádek je zdarma i odběr recyklovatelných folií. Beze změny zůstala možnost likvidovat papír a plasty jako palivo v cementárnách (umístění odpadu do lisovacích kontejnerů na překladištích Humpolec a Počátky a na skládce Hrádek.

Upozorňujeme na skutečnost, že dodavatel/původce/dopravce odpadu si musí zajistit vyložení z dopravního prostředku do lisovacího kontejneru. Pokud tak nechce nebo nemůže učinit, odpad se neodebere !!!

nahoru

 

Váha v Počátkách

Od 1.9.2004 je na překladišti Počátky uvedena do provozu nákladní mostní váha umožňující vážit vozidla do 30 t a 6,5 m délky. Váha slouží pouze pro interní vážení firmy SOMPO.

nahoru

 

Lisovací kontejnery na spalitelné odpady.

V průběhu prázdnin 2004 jsme na skládce Hrádek u Pacova i na překladišti Humpolec uvedli do provozu lisovací kontejnery na vyseparované spalitelné odpady/obaly:
hlavně by se jednalo o zajištění odběru spalitelných obtížně recyklovatelných obalů katalogových čísel 15 01 01 Papírové obaly (recyklovatelné) 15 01 02 Plastové obaly (plastové pytle, fólie, vč. strečových, plastové nádoby mimo PET lahví, plastové výplňové obaly apod.) Tuto službu ocení hlavně podnikatelé, kteří mají za povinnost ze zákona (č. 477/2001 Sb., o obalech) obaly neskládkovat, ale využívat, což je rovněž důsledně kontrolováno Českou inspekcí ŽP a v případě porušování zákona i sankcionováno. Kontejner není určen pro sběr nebezpečných odpadů.

nahoru