PŘEKLADIŠTĚ POČÁTKY

Překladiště přijímá odpady

Mimo občanů města Počátky nelze na překladiště přivážet nebezpečné odpad a pneumatiky!

Provozní doba:
Po-Čt:
7.00-12.30 hod
Pá: 7.00-12.30 hod a 14.00-17.00 hod
So: 7.30-12.00 hod

Zodpovědný pracovník: (tel. 561 034940) pracovník Vodotechnických služeb Počátky

Podmínky pro příjem odpadů:

Podnikatelské subjekty:

 1. Před první dodávkou odpadu je původce povinen předat na vedení SOMPO, a.s. v Pelhřimově k odsouhlasení vyplněný a podepsaný Základní popis odpadu se všemi souvisejícími doklady jako je Protokol o odběru vzorku (nebo doklad od odborné firmy, že vzorek nelze odebrat), Protokol o provedeném výluhu (pokud vzorek bylo možno odebrat), příp. podklady použité pro popis odpadu odborným úsudkem. Teprve po jeho odsouhlasení je možno odpad na překladiště přivézt.
 2. Odpad je přijímán zásadně na základě smlouvy nebo po telefonické dohodě s obchodním oddělením SOMPO, a.s.
 3. Dodavatel společně s odpadem přiveze vyplněnou průvodku odpadu podepsanou odpovědným/statutárním pracovníkem původce odpadu. Svým podpisem dodavatel odpadu garantuje kvalitu odpadu popsanou v průvodce. Průvodku je možno vyplnit i na překladišti, pokud je přítomen odpovědný pracovník původce odpadů.
 4. Pokud dodavatel odpadu společně s odpadem nepřiveze průvodku odpadu a není ji schopen na místě vyplnit a podepsat (dle bodu 1), případně u zatím neregistrovaných dodavatelů nebude schopen zjistit své IČO, pracovník překladiště je oprávněn odpad nepřijmout a případ nahlásit na vedení SOMPO, a.s.
 5. Obaly (odpady č. 15 01 01 Papírové obaly, 15 01 02 Plastové obaly) nesmí být přimíchány v jiných odpadech. Přijímány jsou do příslušné sběrné nádoby k dalšímu využití na základě Průvodky (pokud podnikatel potřebuje doklad o předání odpadů).
 6. Odpad č. 15 01 07 Skleněné obaly a odpad č. 17 02 02 Sklo (tabulové, bez drátoskla, zrcadel, porcelánu, kovů) je možno předat bezplatně, na základě přinesené Průvodky odpadu (pokud podnikatel potřebuje doklad o předání skleněných odpadů).
 7. Menší množství PET lahví a papíru je na překladišti možno předat bezplatně na základě vyplněné Průvodky.
 8. Odpady č. 15 01 02 Plastové obaly (fólie) je možno předat na překladišti do lisovacího kontejneru na základě Průvodky.
 9. Odpady jsou přijímány na základě smlouvy se SOMPO, a.s. Odpad bude fakturován, pokud je platba vyšší než 100 Kč. Jinak je nutno platit hotově předem ve Vodotechnických službách Počátky.
 10. Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy překladiště.

Občané, fyzické osoby nepodnikající:

Bez zkoušek je možno přijímat tyto odpady dle Tabulky 8.1. přílohy č. 8 vyhlášky 294/2005 Sb.

Kód odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken   Minerální vatu s obsahem azbestu, organická pojiva
17 01 01 Beton1) Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovu(např. šrouby) a dřevo (např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 02 Cihly1) Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 03 Tašky a keramické výrobky1) Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků1) neuvedených pod číslem 17 01 06* Odpady stavebních materiálů na bázi přírodních materiálů Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky
17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů staveb znečištěné
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03*   Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality
20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údržby zahrad a parků Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu

1)  Stavební a demoliční odpady od občanů (ne podnikatelů!) s obsahem přimíšených kovů, plastů zemin, gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5% z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné,a to za následujících podmínek:

Při podezření, že je odpad znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na překladiště přijat.

Občané jsou při přijmu odpadů povinni

 1. Sdělit, z území které obce odpad pochází (trvalé bydliště, příp. umístění rekreačního objektu).
 2. Na požádání obsluhy jsou povinni prokázat svou totožnost.
 3. Platby jsou prováděny v hotovosti, pokud dodavatel neprokáže dohodu s obcí, z jehož území odpad pochází, že odpad uhradí tato obec.
 4. Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze skládky, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu.
 5. Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy překladiště.

odběr starých elektrozařízení a zářivek/výbojek/úsporných žárovek zdarma

sběr obalů a dalších spalitelných odpadů do lisovacích kontejnerů