PROVOZ SKLÁDKY skupiny S-003 Hrádek u Pacova

po-pá: 6.30- 15.00 hodin

Skládka přijímá od 1.1.2006 odpady kategorie "ostatní" od podnikatelských subjektů i občanů. Od 1.1.2006 tyto odpady přijímá pouze po předchozím odsouhlasení Základního popisu odpadu na vedení SOMPO, a.s. v Pelhřimově (vyhl. č. 294/2005 Sb.)
Přijímat lze pouze odpady upravené (dle § 4 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb.), zejména musí být odděleny složky využitelné (např. obaly).

Vodný výluh provedený dle příl. č. 2 k vyhl. č. 294/2005 Sb. musí vyhovovat třídě vyluhovatelnosti IIa (viz tab. č. 2.1 citované přílohy vyhl. č. 294/2005. Výluh není nutno předložit u komunálního odpadu a u odpadů, kde odborná firma písemně konstatuje, že nelze odebrat vzorek. Na skládku nelze ukládat odpady na bázi sádry (jako sádrokarton apod.) Odpad nesmí být smíšen s žádným z odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky dle příl. č. 5 vyhl. č. 294/2005 Sb. ani s některým z nebezpečných odpadů jako:

Tabulka 2.1: Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro třídu vyluhovatelnosti IIa

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

DOC (rozpuštěný organický uhlík)

mg/l

80

Fenolový index

mg/l

--

Chloridy

mg/l

1500

Fluoridy

mg/l

30

Sírany

mg/l

3000

As

mg/l

2,5

Ba

mg/l

30

Cd

mg/l

0,5

Cr celkový

mg/l

7

Cu

mg/l

10

Hg

mg/l

0,2

Ni

mg/l

4

Pb

mg/1

5

Sb

mg/l

0,5

Se

mg/l

0,7

Zn

mg/l

20

Mo

mg/l

3

RL (rozpuštěné látky)1)

mg/l

8000

pH

  ? 6

Pokud je stanovena hodnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrací síranů a chloridů.

Podmínky pro příjem odpadů:

Podnikatelské subjekty:

  1. Před první dodávkou odpadu je původce povinen předat na vedení SOMPO, a.s. v Pelhřimově k odsouhlasení vyplněný a podepsaný Základní popis odpadu se všemi souvisejícími doklady jako je Protokol o odběru vzorku (nebo doklad od odborné firmy, že vzorek nelze odebrat), Protokol o provedeném výluhu (pokud vzorek bylo možno odebrat), příp. podklady použité pro popis odpadu odborným úsudkem. Teprve po jeho odsouhlasení je možno odpad na skládku přivézt.
  2. Dodavatel společně s odpadem přiveze vyplněnou průvodku odpadu podepsanou odpovědným/statutárním pracovníkem původce odpadu. Svým podpisem dodavatel odpadu garantuje kvalitu odpadu popsanou v průvodce. Průvodku je možno vyplnit i na skládce, pokud je přítomen odpovědný pracovník původce odpadů.
  3. Dodavatel odpadů (původce, příp. dopravce, pokud původce není přítomen) je povinen na požádání obsluhy prokázat svou totožnost.
  4. Odpad přijímaný na základě smlouvy se SOMPO, a.s. bude fakturován, pokud je platba vyšší než 100 Kč. Platba do 100 Kč je vždy v hotovosti.
  5. Odpad přijímaný bez smlouvy se zásadně platí hotově.
  6. Pokud dodavatel odpadu společně s odpadem nepřiveze průvodku odpadu a není ji schopen na místě vyplnit a podepsat (dle bodu 1), případně u zatím neregistrovaných dodavatelů nebude schopen zjistit své IČO, skládka je oprávněna odpad nepřijmout a případ nahlásit příslušnému správnímu orgánu.
  7. Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze skládky, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu.
  8. Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy skládky.

Občané, fyzické osoby nepodnikající:

Bez zkoušek je možno přijímat tyto odpady dle Tabulky 8.1. přílohy č. 8 vyhlášky 294/2005 Sb.

Kód odpadu Název Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken   Minerální vatu s obsahem azbestu, organická pojiva
17 01 01 Beton1) Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovu(např. šrouby) a dřevo (např. zbytky ztraceného bednění) v množství menším než významném Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 02 Cihly1) Cihly, kusy cihel, cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky
17 01 03 Tašky a keramické výrobky1) Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků1) neuvedených pod číslem 17 01 06* Odpady stavebních materiálů na bázi přírodních materiálů Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických látek a ropné látky
17 02 02 Sklo Sklo z výplní otvorů staveb znečištěné
17 05 04 Zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 03*   Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality
20 02 02 Zemina a kameny Odpad z údržby zahrad a parků Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu

1)  Stavební a demoliční odpady od občanů (ne podnikatelů!) s obsahem přimíšených kovů, plastů zemin, gumy, dřeva a jiných rostlinných materiálů do 5% z celkové hmotnosti odpadu, které nemění základní druhové fyzikální vlastnosti odpadu a vytřídění není ekonomicky výhodné a z hlediska ochrany životního prostředí nutné.

a to za následujících podmínek:

Při podezření, že je odpad znečištěn (např. na základě vizuální kontroly nebo znalosti původu odpadu), nesmí být odpad bez zkoušek na skládku přijat. Občané jsou při přijmu odpadů povinni sdělit, z území které obce odpad pochází (trvalé bydliště, příp. umístění rekreačního objektu). Na požádání obsluhy jsou povinni prokázat svou totožnost. Platby jsou prováděny v hotovosti, pokud dodavatel neprokáže dohodu s obcí, z jehož území odpad pochází, že odpad uhradí tato obec. Množství odpadu je zjišťováno vážením na váze skládky, která je úředně kontrolována. Dodavatel odpadu je oprávněn kontrolovat zjišťování množství odpadu. Dodavatel odpadu je povinen řídit se pokyny obsluhy skládky.